منشور فرهنگی،اجتماعی،اخلاقی

منشور فرهنگی،اجتماعی،اخلاقی

کلیه آپارتمان ها به منظور سکونت مورد استفاده قرار می گیرند و ساکنین متعهد هستند از ایجاد مراکزکار و تجارت و محل آرایشگاه و یا برگزاری مجالس انتفاعی و انجمن ها در محل آپارتمان های خود به هر شکل خودداری نمایند،همچنین به هیچ وجهحق برگزاری نمایشگاه یا هرگونه مجالسی از قبیل شو لباس،عرضه صنایع دستی و ...